Anunț concurs pentru ocuparea a postului de Consilier afaceri europene - expert tehnic

Data publicării: Luni, 17 sep 2018

I. DENUMIREA POSTULUI:

Funcție contractuală: Consilier afaceri europene - expert tehnic 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează activități specifice de monitorizare a execuției lucrărilor din cadrul proiectelor finanțate de Programul PA14, atât prin verificări administrative, cât și prin vizite la fața locului;
 2. Pentru proiectele finanțate sau care urmează să fie finanțate în cadrul Programului PA14 analizează și verifică respectarea prevederilor legislației în vigoare cu privire la întocmirea documentațiilor tehnico-economice, verifică respectarea legislației cu privire la întocmirea devizului general și a devizelor pe obiect, verifică valabilitatea certificatelor de urbanism și existența avizelor solicitate prin acestea, a autorizației de construire și a altor autorizații și avize prevăzute de lege;
 3. Verifică și avizează, din punct de vedere al execuției lucrărilor (cu sau fără autorizație de construire), rapoartele proiectelor finanțate, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor, încadrarea în calendarul și bugetul proiectului;
 4. În perioada de pre-contractare efectuează vizite pe teren la proiectele propuse spre finanțare (care includ realizarea de lucrări) în vederea verificării veridicității, corectitudinii și complitudinii informațiilor din dosarul de finanțare și identificării unor potențiale situații de risc;
 5. Verifică corelarea datelor din rapoartele tehnice și cele financiare pentru proiectele finanțate în cadrul Programului PA14;
 6. Elaborează/verifică centralizări, analize, evidențe în legătură cu obiectul de activitate;
 7. Monitorizează, din punct de vedere tehnic, modul de implementare și realizarea indicatorilor de performanță ai proiectelor și propune măsuri pentru derularea corespunzătoare a acestora;
 8. Întocmește solicitările de clarificări/completări către promotorii de proiect privind rapoartele tehnice de progres intermediare/finale;
 9. Întocmește fișa cadru de verificare a proiectului tehnic;
 10. Întocmește fișele cadru de monitorizare a execuției lucrărilor pentru rapoartele tehnice intermediare/finale, în corelare cu fișele de verificare a cheltuielilor aferente fiecărui raport de progres, cu fișele aferente verificării achizițiilor, cu fișele de verificare a raportului intermediar/final și cu fișele cadru de verificare a proiectului tehnic;
 11. Se asigură că proiectele sunt implementate în mod corespunzător, inter alia, prin verificări pe teren la locul proiectului (vizite de monitorizare), inclusiv prin verificarea conformității documentelor justificative;
 12. Se asigură că bunurile/echipamentele/dotările achiziționate în cadrul proiectelor sunt folosite exclusiv în scopul îndeplinirii obiectivelor acestuia;
 13. Propune și implementează instrumente specifice, pentru realizarea corespunzătoare a activităţilor Programului PA14, precum şi pentru activităţile de monitorizare şi evaluare a proiectelor finanțate;
 14. Stabileşte şi menţine o comunicare şi o legătură constantă cu toți beneficiarii finanțărilor nerambursabile acordate;
 15. Participă la etapele de evaluare, pre-contractare și contractare în cadrul apelurilor de proiecte din cadrul Programului;
 16. Participă la redactarea contractelor de finanțare și se asigură că sunt cuprinse cerințe aferente reglementărilor naționale/europene specifice domeniului de activitate-execuție lucrări, ce trebuie respectate de către promotori/parteneri;
 17. Participă la elaborarea documentelor administrative și procedurale necesare derulării Programului, inclusiv a procedurilor operaționale și de sistem care guvernează Programul PA14;
 18. Participă la elaborarea documentelor specifice acordării de finanțări nerambursabile și derulării activităților în cadrul Programului PA14 (ghiduri de finanțare, norme, referate de necesitate etc.);
 19. Contribuie la întocmirea documentelor suport aferente raportărilor la nivel de program;
 20. Colaborează cu terții abilitați în controlul și monitorizarea proiectelor finanțate prin Programului PA14 și elaborează documentele solicitate de aceștia – rapoarte, clarificări, documente explicative despre proiecte etc.
 21. Cunoaște și respectă toate procedurile operaționale care guvernează Programul PA14
 22. Răspunde, potrivit competențelor, la întrebările promotorilor/partenerilor de proiect din cadrul Programului PA14.
 23. Participă la evenimente interne și internaționale, precum și la grupuri de lucru, comitete consultative, comitete de cooperare și altele asemenea, potrivit deciziei directorului UMP;
 24. Respectă prevederile Regulamentului SEE 2014-2021, Acordului de Program, legislației naționale și a Uniunii Europene;
 25. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de Directorul Unității de Management a Proiectului și de Directorul adjunct fonduri nerambursabile.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 – inginerie;

Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA/ANC sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului proiectelor sau specializare in domeniul restaurarii monumentelor istorice, constituie avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 10 ani experienţă în monitorizarea execuției lucrărilor/dirigenție de șantier, din care minimum 5 ani experienţă în monitorizarea execuției lucrărilor/dirigenție de șantier la monumente istorice.

Minimum 3 ani experienţă în proiecte cu finanțare externă (în procesul de evaluare, supervizare sau implementare).

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

O limbă străină: engleză – citit, scris, vorbit: nivel mediu.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de analiză și sinteză;
Capacitate de lucru în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții financiari externi, precum și abilități de mediator;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;
Disponibilitate pentru deplasări curente, inclusiv internațional, în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE
(cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată Directorului UMP;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 4. curriculum vitae cu foto;
 5. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății) ;
 7. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit g), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 01.10.2018, ora 16:00.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 3. Protocolul 38c al Acordului SEE privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
 4. Memorandum de înțelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordin nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
 7. Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Normele metodologice din 31 august 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare*), cu modificările și completările ulterioare;
 11. Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Lege nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice*) – Republicare;
 13. Regulamentul (UE) NR. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
 14. Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020;
 15. Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă:
Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data susținerii probei scrise: 09 octombrie 2018, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data susținerii interviului: 12 octombrie 2018
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă, interviu

 

REGULAMENT
de organizare și desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea postului de consilier pentru afaceri europene expert tehnic (4 ore/zi, 20 ore/săptămână) în cadrul Programului PA 14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”